Trở thành thành viên


Chào Mừng đến Dịch Vụ Cộng Đồng Sacred Heart 

Bạn có thể sử dụng đơn này để xin những dịch vụ tại Sacred Heart. 

Hãy sử dụng điện thoại có chụp hình để điền đơn này. Trước khi bắt đầu, hãy chụp hình thẻ Chứng minh của bạn, có tên, năm sinh và hình rõ ràng. Khi bạn đã chụp hình rõ ràng,hãy điền vào đơn dưới đây. 

Hoàn tất đơn và nhấp vào nút "Hoàn Tất" khi bạn hoàn tất.
Chúng tôi cần địa chỉ email hoặc số điện thoại di động của ví vị.

Phone or Email is Required
Hãy vào phần này để điền thêm thành viên trong gia đình của ví vị.
Hãy nhập vào những giấy tờ chứng minh cá nhân của chủ hộ và những thành viên khác trong gia đình.

Người lớn ( từ 18 tuôỉ trở lên):  Thẻ chứng minh với đầy đủ tên họ và nơi sanh cho mỗi người lớn.

Trẻ em từ 17 tuôỉ trở xuống : Thẻ Y tế với đầy đủ tên họ, hoặc giấy khai sinh, hoặc giấy chính ngừa, hoặc giấy thông hành cho mỗi trẻ em.

Hãy nhấp vào nút ĐỆ TRÌNH ở cuối đơn khi nào bạn điền đơn xong.

Phone/Email Check Section